Lingüística Aplicada II: Fonètica (2003-2004)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2003-2004

Examen parcial
Tema 4
Les característiques acústiques dels sons de la parla

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

  1. El model de la font i el filtre en la producció i en l’anàlisi acústica de la parla.
  2. Com establiries la relació entre les característiques acústiques i les característiques articulatòries de les vocals a partir de la teoria de la font i el filtre?
  3. Com poden observarse els efectes de la font i del filtre en la producció dels sons de la parla amb els diversos procediments d’anàlisi acústica?
  4. Quins procediments d’anàlisi empraries per a dur a terme una caracterització acústica de les vocals de dos dialectes de la mateixa llengua i quina informació podries obtenir?
  5. Quina informació sobre una de les classes de consonants següents proporcionen les diverses tècniques d’anàlisi acústica de què es disposa en fonètica: oclusius orals, oclusius nasals, fricatius, laterals o vibrants?
  6. Descriu les característiques acústiques d’una de les classes de sons següents: vocals, oclusius orals, oclusius nasals, fricatius, laterals o vibrants.
  7. La variabilitat acústica dels sons de la parla.
  8. La invariança acústica.
El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: dijous 20 de maig.

Els exercicis i els exàmens es podran deixar fins les 17:30h. del dia de lliurament a la bústia del professor situada al costat de la secretaria del Departament de Filologia Espanyola, o es podran enviar per correu electrónic (Joaquim.Llisterri@uab.es) el dia de lliurament fins les 21h.


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 5/2/04 16:07