L’ensenyament de la fonètica

Joaquim Llisterri
http://liceu.uab.cat/~joaquimGrup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.cat

Recursos i estratègies per al tractament de la gramàtica a l’aula de Secundària
Centre de Lingüística Teòrica - Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 30 de juny de 2016