Bibliografia bàsica

Fonètica del catalàGramàtiques

Badia i Margarit, A. M. (1962). Gramática catalana. Gredos.

II. Sonidos del catalán y su representación gráfica; 1.– Vocales; 2.– Consonantes; 3.– Recapitulación; 4.– Signos gráficos complementarios.

Badia i Margarit, A. M. (1984). Gramàtica històrica catalana (2a ed.). Tres i Quatre.

II. Fonètica. 1.– Sons del català; 2.– Vocalisme; 3.– Consonantisme.

Hualde, J. I. (1992). Catalan. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203411766

III.– Phonology

Institut d’Estudis Catalans. (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans.

Fonètica i fonologia. 1.– Fonètica i fonologia: conceptes bàsics; 2.– L’estructura sil·làbica; 3.– Les vocals; 4.– Les consonants; 5.– Les categories suprasegmentals.

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 37–87). Empúries.

Moll, F. de B. (2008). Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears (14a ed.). Moll.

Fonètica i ortografia; 1.– Generalitats; 2.– Les vocals (I); 3.– Les vocals (2); 4.– Les vocals (3); 5.-Accentuació gràfica; 6.– Les consonants (I); 7.– Les consonants (2); 8.– Les consonants (3); 9.– Nasals; 10.– Laterals; 11.– Vibrants; 12.– Signes ortogràfics secundaris.

Wheeler, M. W. (1974). Pronunciation and spelling. A J. Gili, Introductory Catalan grammar (4a ed. rev., p. 11–25). The Dolphin Book.

tornar al principi

Manuals

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

1.– Fonètica i fonologia. So i fonema; 2.– La transcripció de sons i de fonemes; 3.– Exemplificació de la interrelació entre la fonètica i la fonologia: del continuum fònic als fonemes, i d’aquests a llurs realitzacions fonètiques; 4.– Fonètica articulatòria; 5.– Fonètica acústica i auditiva; 6.– L’espectrògraf i els espectrogrames; 7.– Fonologia; 8.– Configuració de l’estructura sil·làbica del català; 9.– El sistema vocàlic del català; 10.– El sistema consonàntic del català.

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Ariel. https://ddd.uab.cat/record/132995

1.– Introducció. 2.– Processos relacionats amb el timbre de les vocals. 3.– Estructura sil·làbica. 4.– Processos de final de mot. 5.– Processos d’assimilació. 6.– Altres fenòmens de contacte. 7.– Clítics. 8.– Suprasegmentals.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

I.– Els fonaments de les ciències fonètiques. 1.– La fonètica: fonaments i aplicacions; 2.– La percepció de la parla; què i com sent l’oient; 3.– La transmissió de la parla: com arriba a l’oient; 4.– La producció de la parla: el què i el com de l’acció del parlant; 5.– L’experimentació fonètica i els mitjans instrumentals; II.– Descripció i variació foneticofonològica. 6.– La descripció fonètica del català; 7.– La variació foneticofonològica: històrica, geolectal, sociolectal i funcional; III.– Adquisició, alteracions, aprenentatge i codificació del sistema; 8.– L’adquisició de la pronúncia d’L1; 9.– La intervenció logopèdica: l’ortofonia; 10.– L’aprenentatge-ensenyament d’L2 i llengües foranes (LF); 11.– L’ortologia i la comunicació oral; IV.– Altres aplicacions. 12.– Fonètica forense, optimació artística i tecnofonètica; Recapitulació gobal.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

1.– El camp d’estudi de la fonologia; 2.– Els sons del català; 3.– El sistema vocàlic del català; 4.– El sistema consonàntic del català; 5.– L’accent i l’entonació.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

I.– Fonètica i fonologia generals; 1.– La fonètica; 2.– La fonologia; II.– Fonètica i fonologia del català; 1.– Vocalisme; 2.– Consonantisme; 3.– La prosòdia; III.– Aplicacions de la fonètica i de la fonologia; 1.– Correcció fonètica; 2.– Logopèdia; 3.– Tecnologies de la parla.

Recasens, D. (1996). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX) (2a ed.). Institut d’Estudis Catalans.

I.– Fonètica general; II.– Vocalisme del català (introducció); III.– Vocalisme del català (domini del mot); 4.– Diftongs del català (domini del mot); V.– Vocalisme i diftongs del català (mots en seqüència); VI.– Consonantisme del català (introducció); VII.– Consonantisme (una consonant i grups de dues consonants); VIII.– Consonantisme (grups de tres i de més de tres consonants); IX.– Accent i altres fenòmens.

Recasens, D. (1993). Fonètica i fonologia. Enciclopèdia Catalana.

I.– Fonètica i fonologia generals; 1.– Producció fonètica; 2.– Categories segmentals; 3.– Sons en contacte; 4.– Fonologia i morfologia; 5.– Categories suprasegmentals; 6.– Notació; II.– Vocalisme. Domini del mot; 1.– Fonemes i al·lòfons. Reducció vocàlica; 2.– Altres processos fonètics i fonològics; III.– Hiats, diftongs i triftongs interiors de mot; 1.– Hiats. Processos d’elisió i de fusió; 2.– Diftongs decreixents; 3.– Diftongs creixents; 4.– Triftongs; IV.– Hiats, diftongs i triftongs en mots en contacte; 1.– Grups bivocàlics; 2.– Grups de tres o més segments; V.– Consonantisme; 1.– Inventari de fonemes; 2.– Sil·labificació i distribució de consonants; 3.– Processos de modificació segmental (consonants simples i grups biconsonàntics; 4.– Processos fonètics i fonològics (grups de tres i quatre consonants); VI.– Suprasegmentals; 1.– Relacions temporals; 2.– Accent; 3.– Entonació; VI.– Comentaris finals; Bibliografia; Apèndix (Transcripció fonètica de textos). tornar al principi

Pràctiques i exercicis

Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. rev. i ampl.). Salvatella.

tornar al principi

Treballs específics

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1992). Catalan. Journal of the International Phonetic Association, 22(1–2), 53–56. https://doi.org/10.1017/S0025100300004618

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet (p. 61–65). Cambridge University Press. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Dols, N. (2020). Phonology, phonetics, intonation. A J. A. Argenter i J. Lüdtke (Ed.), Manual of Catalan linguistics (p. 101–128). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110450408-005

Institut d’Estudis Catalans. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

Julià, J. (1998). Panoràmica històric dels estudis de fonètica i fonologia catalanes al llarg del segle XX. A M. À. Pradilla (Ed.), El món dels sons (p. 47–78). Edicions Alambor.

Pons, C. i Wheeler, M. W. (2009). L’ahir, l’avui i el demà de la fonètica i la fonologia catalanes (Reports de recerca GGT-09-05). Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/reports/pdf/GGT-09-05.pdf

tornar al principi

Elements segmentals

Badia i Margarit, A. M. (1973). Phonétique et phonologie catalanes. A A. M. Badia i Magarit i G. Straka (Ed.), La linguistique catalane (p. 115–179). Klincksieck.

Badia i Margarit, A. M. (1986). Palatogrames de la llengua catalana. Estudios de Fonética Experimental, 2, 9–90. https://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/144195

Badia i Margarit, A. M. (1988). Phonétique et phonologie catalanes. A Sons i fonemes de la llengua catalana (p. 15–66). Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Barnils, P. (1933). Pronunciacions normals catalanes. Anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 6, 163–174.

Barnils, P. (1933). Études de prononciations catalanes à l’aide du palais artificiel. Anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 6, 21–36.

Bibiloni, G. (2002). Elisió de -N i -R, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 271–285). Empúries.

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/

Dols, N. (2002). Fenòmens en grups consonàntics. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 319–343). Empúries.

Jiménez, J. (2002). Altres fenòmens vocàlics en el mot. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 169–194). Empúries.

Mascaró, J. (2002). El sistema vocàlic: reducció vocàlica. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 89–123). Empúries.

Palmada, B. (2002). Fenòmens assimilatoris. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 251–270). Empúries.

Pradilla, M. À. (2002). Ensordiment, espirantització i fenòmens que afecten les sibilants. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 287–318). Empúries.

Recasens, D. i Pallarès, M. D. (2001). De la fonètica a la fonologia: les consonants i les assimilacions consonàntiques del català. Ariel.

Vallverdú, T. (2002). Fenòmens en grups vocàlics. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 125–167). Empúries.

Freqüència d’aparició d’unitats fòniques

Esquerra, I., Febrer, A. i Nadeu, C. (1998). Frequency analysis of phonetic units for concatenative synthesis in Catalan. A The 5th International Conference on Spoken Language Processing, incorporating the 7th Australian International Speech Science and Technology Conference. Sydney Convention Centre, Sydney, Australia, 30th November – 4th December 1998. ISCA Archive. https://www.isca-speech.org/archive/icslp_1998/i98_0817.html

Esquerra, I., Nadeu, C., Villarrubia, L. i León, P. (1998, 27 de maig). Design of a phonetic corpus for speech recognition in Catalan, A Proceedings of the Workshop on Language Resources for European Minority Languages. First International Conference on Language Resources and Evaluation, Granada, Spain. http://ixa2.si.ehu.es/saltmil/files/ignasi2.ps.Z

Rafel, J. (1979). Dades sobre la freqüència de les unitats fonològiques en català. A Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, 2 (p. 473–496). Curial.

de Yzaguirre, L. (1991). L’estructura sil·làbica del català central [Tesi doctoral, Universitat de Barcelona]. Universitat Pompeu Fabra, Laboratori de Tecnologies Lingüístiques. http://latel.upf.edu/morgana/altres/cibres/tesi_lym/estrucsil.htm

tornar al principi

Elements suprasegmentals

Aguilar, L., de la Mota, C. i Prieto, P. (Coord.). (2009–2011). Guia multimèdia de la prosòdia del català. http://prado.uab.cat/guia/ca/index.html

Font, D. (2007). L’entonació del català. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Lloret, M.-R. (2002). Estructura sil·làbica. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 195–249). Empúries.

Martínez Celdrán, E. i Fernández Planas, A. M. (2003–2018). AMPER-CAT. Atlas Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romànic. http://stel.ub.edu/labfon/amper/index_ampercat_cat.html

Oliva, S. i Serra, P. (2002). Accent. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 345–391). Empúries.

Prieto, P. (2002). Entonació. A J. Solà, M.-R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia (p. 393–462). Empúries.

Prieto, P. i Cabré Monné, T. (Coord.). (2007–2012). Atles interactiu de l’entonació del català. http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/

tornar al principi

Variació geogràfica

Prieto, P. i Cabré Monné, T. (Coord.). (2013). L’entonació dels dialectes catalans. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/resultats/entonacio_dialectes_catalans.pdf

Veny, J. (1985). Introducció a la dialectologia catalana. Enciclopèdia Catalana.

Veny, J. (2002). Els parlars catalans: (Síntesi de dialectologia) (13a ed. rev. i augm.). Moll.

Viaplana, J. (2002). Dialectologia (2a ed. corr.). Universitat de València.

tornar al principi

L’estàndard oral

Bruguera, J. (1990). Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Enciclopèdia Catalana.

Carrera, J. i Creus, I. (2015). Normativa i fonètica: una mirada actual. Treballs de Sociolingüística Catalana, 25, 17–37. https://doi.org/10.2436/20.2504.01.89

Castellanos, J. A. (2004). Manual de pronunciació: criteris i exercicis d’elocució. Eumo.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. (s. d.). Fonètica. ésAdir. El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. http://esadir.cat/gramatica/criteris

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (2009). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I: fonètica (3a ed. rev.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000246/00000047.pdf

Lacreu, J. (2017). Manual d’ús de l’estàndard oral (11a ed.). Publicacions de la Universitat de València.

Paloma, D., Montserrat, M. i Mas, J. À. (s. d.). Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR). http://www.llengua.info/ddcor/

Paloma, D., Puigròs, M. A., Rico, A. i Torrent, A. M. (2009). Guia fonètica per a les televisions locals. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Rico, A. i Paloma, D. (2000). Diccionari de pronunciació en català. Edicions 62.

Vallverdú, F. (1986). Elocució i ortologia catalanes. Jonc.

tornar al principi

Descripció acústica

Recasens, D. (1986). Estudis de fonètica experimental del català oriental central. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

1.– Introducció; 2.– Mètode d’anàlisi; 3.– Fonètica articulatòria; 4.– Fonètica acústica.

Recasens, D. (2014). Fonètica i fonologia experimentals del català: vocals i consonants. Institut d’Estudis Catalans.

Introducció; 1.– Vocalisme; 2.– Oclusives orals; 3.– Aproximants /j, w/; 4.– Nasals; 5.– Laterals; 6.– Ròtiques; 7.– Fricatives; 8.– Africades; 9.– Grups consonàntics; 10.– Algunes tendències fonètiques dels dialectes catalans.
tornar al principi

També es troben referències a treballs sobre fonètica del català a:

Llisterri, J. (2020, 21 de febrer). Bibliografia – Fonètica general. http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_gen/Bib_fon_gen.html

tornar al principi
Fonètica del català – Bibliografia bàsica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: