Patrons entonatius bàsics del catalàObjectius

L’objectiu d’aquest exercici és estudiar les corbes melòdiques dels patrons entonatius bàsics del català i familiaritzar-se amb l’anàlisi de la corba melòdica mitjançant el programa Praat.

tornar al principi

Corpus de treball

Els enunciats enregistrats que apareixen a l’exercici corresponen al capítol 6, secció 6.6 de Julià (2005).

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

Descarregueu els documents sonors següents (en format .wav) i guardeu-los en el vostre ordinador:

tornar al principi

Eines

Instal·leu la versió del programa Praat corresponent al sistema operatiu del vostre ordinador.

Boersma, P. i Weenink, D. (2017). Praat: Doing phonetics by computer [Programa informàtic]. Amsterdam: Department of Language and Literature, University of Amsterdam. Consultat a http://www.praat.org/

Instal·leu en el vostre ordinador els tipus de lletra recomanats a la pàgina de descàrrega de Praat:

Tipus de lletra per a Windows

Tipus de lletra per a Mac OS X

tornar al principi

Segmentació i etiquetat

Familiaritzeu-vos amb el document «Introducción a Praat: operaciones básicas» per a aprendre a obrir i visualitzar documents sonors.

Familiaritzeu-vos amb el document «La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat» per a aprendre a etiquetar els documents sonors.

Per a cadascun dels documents sonors, obriu-los amb el programa Praat i creeu un TextGrid amb un Tier que anomenareu «f0» i un Tier que anomenareu «síl·laba».

El TextGrid «síl·laba» correspon a intervals i «f0» (Freqüència fonamental) a un punt en el temps (Point Tier).

El nivell «f0» es fa servir, com s’explica més endavant, per a marcar màxims, mínims, «pics» i «valls» a la corba melòdica.

El sistema de transcripció fonètica que s’ha d’emprar per als elements segmentals és l’Alfabet Fonètic Internacional.

Creació d’un TextGrid

La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat

tornar al principi

Anàlisi de la corba melòdica

L’anàlisi de la corba melòdica es realitza mitjançant el programa Praat.

Extracció de la corba melòdica

Familiaritzeu-vos amb el document «El análisis de la curva melódica mediante Praat» per a aprendre a extreure i a visualitzar corbes melòdiques.

Extraieu i visualitzeu la corba melòdica de cada enunciat.

Etiquetat de l’enunciat

Segmenteu i transcribiu les síl·labes de cada enunciat en el Tier «síl·laba» que heu creat prèviament.

En el Tier «f0», marqueu les característiques que trobareu descrites a continuació.

Anàlisi i anotació manual de la corba melòdica

Observeu i anoteu les característiques següents en cada corba melòdica:

Enunciat Punt més alt (amb el valor de la freqüència fonamental més elevat) de la corba melòdica.
T (top) en el Tier «f0».
Punt més baix (amb el valor de la freqüència fonamental més baix) de la corba melòdica.
B (bottom) en el Tier «f0».
Síl·labes en les quals es produeix un augment del valor de la freqüència fonamental en la corba melòdica, de manera que es crea un «pic» en contrast amb una «vall».
H (high) en el Tier «f0».
Síl·labes en les quals es produeix una disminució del valor de la freqüència fonamental en la corba melòdica, de manera que es crea una «vall» en contrast amb un «pic».
L (low) en el Tier «f0».
Aparició d’un «pic» (H) o d’una «vall» (L) a les síl·labes lèxicament accentuades. Moviment de la corba melòdica a partir de la última síl·laba lèxicament accentuada. Perfil global de la corba melòdica.
El professor nou comença avui
(declarativa_1a)
             
Quin goig que fa
(declarativa_1b)
             
Que vindran?
(interrogativa_2a1)
             
Quan vindran?
(interrogativa_2a2)
             
Dius que vindran?
(interrogativa_2a3)
             
Vols callar d’una vegada?
(interrogativa_2b1)
             
A què jugues?
(interrogativa_2b2)
             
Obre la porta!
(imperativa_3a)
             
Vine!
(imperativa_3b)
             
Marta
(vocativa_4a)
             
Marta
(vocativa_4b)
             
Marta
(vocativa_4c)
             
Marta
(vocativa_4d)
             

Un cop realitzada l’anotació, podeu comparar les corbes melòdiques obtingudes amb les que es mostren a:

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals

tornar al principi

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals


Patrons entonatius bàsics del català
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: