Guions, bibliografies i materiales per temes

1. La comunicació oral persona-màquina

Guió

Bibliografia essencial

Comunicació oral persona-màquina

Bibliografia complementària

Comunicació oral persona-màquina

Interacció multimodal

Materials

La comunicació oral persona - màquina

Recursos a Internet

tornar al principi  tornar endarrere

2. Les tecnologies de la parla

Guió

Bibliografia essencial

Manuals

Articles i capítols de llibres

Bibliografia complementària

Reculls

Revistes

Actes de congressos

Fonètica i tecnologies de la parla

Aplicacions de les tecnologies de la parla

Materials

Les tecnologies de la parla

Recursos a Internet

Planes generals sobre tecnologies de la parla

Associacions i xarxes dedicades a les tecnologies de la parla

Revistes dedicades a les tecnologies de la parla

Centres acadèmics dedicats a les tecnologies de la parla

Empreses dedicades a les tecnologies de la parla

tornar al principi  tornar endarrere

3. La síntesi de la parla

Guió

Bibliografia essencial

Presentacions generals

Llibres de text

Bibliografia complementària

Reculls i actes de congressos

Síntesi multimodal

Conversió de text en parla

Aplicacions de la síntesi

Materials

Consideracions generals sobre la síntesi de la parla

La síntesi de les emocions

La síntesi multimodal

La síntesi per codificació de l’ona sonora

La síntesi per concatenació d’unitats parametritzades

El model de la font i el filtre en la síntesi de la parla

La síntesi per LPC

El sintetitzador per formants de Klatt

La síntesi per regles

L’anàlisi per a la síntesi

La informació lingüística en la síntesi

La síntesi articulatòria

La conversió de text a parla

Les etapes en la conversió de text a parla

Sistemes comercials de conversió de text a parla

Recursos a Internet

Planes generals sobre síntesi de la parla

Centres acadèmics dedicats a la síntesi de la parla

Empreses dedicades a la síntesi de la parla

Síntesi dels elements segmentals

Síntesi dels elements suprasegmentals

Síntesi dels estils de parla i de les emocions

Síntesi articulatòria

Síntesi multimodal

Conversors de text a parla

Exemples de conversió de text a parla

tornar al principi  tornar endarrere

4. El reconeixement de la parla

Guió

Bibliografia essencial

Presentacions generals

Llibres de text

Bibliografia complementària

Reculls i actes de congressos

Materials

El reconeixement de la parla

Recursos a Internet

Centres acadèmics dedicats al reconeixement de la parla

Empreses dedicades al reconeixement de la parla

Projectes sobre reconeixement de la parla

Projectes sobre identificació i verificació del locutor

Projectes sobre comprensió de la parla

Productes de reconeixement de la parla

tornar al principi  tornar endarrere

5. Els sistemes de diàleg

Guió

Bibliografia essencial

Presentacions generals

Bibliografia complementària

Llibres de referència

Reculls i actes de congressos

Materials

Els sistemes de diàleg

Les aplicacions dels sistemes de diàleg

La traducció automàtica de la parla

Recursos a Internet

Planes generals sobre sistemes de diàleg

Centres dedicats a sistemes de diàleg

Projectes de sistemes de diàleg

Anotació de diàlegs

Traducció automàtica de diàlegs

tornar al principi  tornar endarrere


tornar endarrere


Tecnologies de la parla (2005-2006)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2005/Tecn_Parl_05_06_Index_tem.html
Last updated: 4/10/15 10:20