Guions, bibliografies i materials per temes

1. Introducció a les tecnologies de la parla

Guió

Bibliografia

Manuals

Articles i capítols de llibres

Comunicació oral persona-màquina

Bibliografia complementària

Reculls

Revistes

Actes de congressos

Fonètica i tecnologies de la parla

Aplicacions de les tecnologies de la parla

Comunicació oral persona-màquina

Interacció multimodal

Materials

Les tecnologies de la parla

Recursos a Internet

Pàgines generals sobre tecnologies de la parla

Associacions i xarxes dedicades a les tecnologies de la parla

Revistes dedicades a les tecnologies de la parla

Centres acadèmics dedicats a les tecnologies de la parla

Empreses dedicades a les tecnologies de la parla

up arrow  left arrow

2. Els sistemes de síntesi de la parla

Guió

Bibliografia

Presentacions generals

Llibres de text

Bibliografia complementària

Reculls i actes de congressos

Síntesi multimodal

Síntesi de les emocions

Síntesi per formants

Síntesi basada en corpus

Conversió de text en parla

Aplicacions de la síntesi

Materials

Objectius i aplicacions de la síntesi de la parla

Paràmetres en el disseny i l’avaluació d’un sistema de síntesi

La síntesi dels estils de parla i de les emocions

La síntesi multimodal

La síntesi per codificació de l’ona sonora

El model de la font i el filtre en la síntesi de la parla

BESKOW, J., Formant synthesis demo, Centre for Speech Technology KTH Stockholm

La síntesi per LPC (Linear Predictive Coding)

La síntesi per formants

LADEFOGED, P., Speech synthesis demo, Department of Linguistics, University of California, Los Angeles

El sintetitzador per formants de Klatt

BUNNELL, H. T., Web Interface to the Klatt Synthesizer, Speech Research Laboratory, A.I. duPont Hospital for Children and the University of Delaware

La creació d’estímuls sintetitzats amb Praat

La síntesi articulatòria

Les unitats en la síntesi

La síntesi basada en corpus

La conversió de text en parla

La conversió de text en parla: El mòdul de processament previ del text

La conversió de text en parla: El mòdul de transcripció fonètica automàtica

La conversió de text en parla: El mòdul prosòdic

Demostració de conversió de text en parla: Loquendo

Referències sobre els sistemes de conversió de text en parla de Loquendo

Demostració de conversió de text en parla: Acapela

Demostració de conversió de text en parla: AT&T Labs

Recursos a Internet

Pàgines generals sobre síntesi de la parla

Centres acadèmics dedicats a la síntesi de la parla

Empreses dedicades a la síntesi de la parla

Síntesi dels elements segmentals

Síntesi dels elements suprasegmentals

Síntesi dels estils de parla i de les emocions

Síntesi articulatòria

Síntesi multimodal

Conversors de text a parla

Exemples de conversió de text a parla

up arrow  left arrow

3. Els sistemes de reconeixement automàtic de la parla

Guió

Bibliografia

Presentacions generals

Llibres de text

Bibliografia complementària

Reculls i actes de congressos

Recursos a Internet

Centres acadèmics dedicats al reconeixement de la parla

Empreses dedicades al reconeixement de la parla

Projectes sobre reconeixement de la parla

Projectes sobre identificació i verificació del locutor

Projectes sobre comprensió de la parla

Productes de reconeixement de la parla

up arrow  left arrow

4. Els sistemes de diàleg

Guió

Bibliografia

Presentacions generals

Bibliografia complementària

Llibres de referència

Reculls i actes de congressos

Materials

Els sistemes de diàleg

El coneixement prosòdic en els sistemes de diàleg

La multimodalitat en els sistemes de diàleg

Les aplicacions dels sistemes de diàleg

La traducció automàtica de la parla

Recursos a Internet

Pàgines generals sobre sistemes de diàleg

Centres dedicats a sistemes de diàleg

Projectes de sistemes de diàleg

Anotació de diàlegs

Traducció automàtica de la parla

up arrow  left arrow

line_red

Tecnologies de la parla (2009-2010)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/speech_technology/Tecnol_parla_2009/Tecn_Parl_09_10_Index_tem.html
Last updated: 6/1/10 11:13

line_red